Klauzula informacyjna Oświadczenie RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Aedilis Zielonka sp.k. z siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Elizy Orzeszkowej 29e/1, 62-200 Gniezno (zwana dalej Aedilis), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574282, REGON 362414296, NIP PL7842495709.
  2. Dane osobowe Klientów oraz osób upoważnionych przez Klientów do kontaktu, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 RODO w celu świadczenia usług w związku z prowadzeniem przez Aedilis Zielonka sp.k. działalności deweloperskiej.
  3. Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b RODO, Aedilis Zielonka sp.k. jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie podpisanej umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej lub aktu przeniesienia własności.
  4. Odbiorcami danych osobowych klienta będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora.
  5. Każdy klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Aedilis Zielonka sp.k., niemniej jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych przez Klienta nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
  6. Każdy Klient na podstawie rozporządzenia RODO ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO) oraz ma prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. W zakresie prawa do usunięcia danych osobowych – „prawa do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) należy wskazać, iż Aedilis Zielonka sp.k. ma obowiązek zachować dokumenty i dane osobowe Klienta do upływu terminu przedawnienia roszczeń, chyba, że Klient dokona pisemnego zrzeczenia się roszczeń względem Aedilis Zielonka sp.k.
  8. Aedilis Zielonka sp.k. oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi pozwalającymi w pełni na zabezpieczenie danych osobowych Klienta.

Pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych można kierować na adres email: rodo@aedilis.pl bądź listownie na adres:

Aedilis Zielonka sp. k.
ul. Elizy Orzeszkowej 29e/1
62-200 Gniezno